Top Nạp Thẻ Lorencia Kết Thúc 23h59p 04/03/2020

4.Quý Tộc RAKLION( Top Nạp Thẻ )Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 26/02/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 04/03/2020

Phần Thưởng:

STT

Nạp Tổng
1 Triệu - 2 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 6


Nạp Tổng
2 Triệu - 3 Triệu
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 6

Nạp Tổng
3 Triệu trở lên.
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 6
1 Wing 2.5 luck +13
1 Vũ Khí 380 +2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
B
ộ Ring Pendan 3 option
Wing 2.5 luck + 13
4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Bộ Ring Pendan 3 option
W 2.5 luck + 13 1 Option
6 Item 380+2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim
Bộ Ring Pendan 3 option

2 Wing 2.5 luck +12
1
Vũ Khí 380 +2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Bộ Ring Pendan 3 option


Wing 2.5 luck +12
4 Item 380 +2 Option

Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Bộ Ring Pendan 3 option
W 2.5 luck + 12 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim
Bộ Ring Pendan 3 option
3 Wing 2.5 Luck +10
1
Vũ Khí 380 +2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Bộ Ring Pendan 3 option
Wing 2.5 luck +10
4 Item 380 + 2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Bộ Ring Pendan 3 option
W 2.5 luck + 10 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim
Bộ Ring Pendan 3 option
4 Wing 2.5 Luck + 9
1
Vũ Khí 380 +2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Bộ Ring Pendan 3 option
Wing 2.5 luck+9
4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Bộ Ring Pendan 3 option
W 2.5 luck + 9 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim
Bộ Ring Pendan 3 option

5 Wing 2.5 Luck
1
Vũ Khí 380 +2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Bộ Ring Pendan 3 option

Wing 2.5 luck
4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Bộ Ring Pendan 3 option

W 2.5 luck + 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim
Bộ Ring Pendan 3 option
Top 6 trở đi Nạp 1tr chắc chắn sẽ được

Wing 2.5 Luck
1
Vũ Khí 380 2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Nạp 2tr chắc chắn sẽ được

Wing 2.5 luck
4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Nạp 3tr chắc chắn sẽ được

W 2.5 luck + 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim
Lưu ý : Đồ 380 và wing không có option ( ngọc sinh mệnh )

Update : 0h15p 29/02/2020
Update : 11h26p 03/03/2020 Thêm bộ ring pendan 3 option cho anh em đua top PH 1 đến 5