Chủng tộc Giáp trụ
Phù thủy -cấp 1: set vải thô
-cấp 2: set xương
-cấp 3: set nhân sư
-cấp 4: set Ma Thuật
-cấp 5: set Ánh Trăng
-cấp 6: set Triệu Hồn
-cấp 7: set Ma Vương
Chiến Binh
-cấp 1: set đồng , da
-cấp 2: set trâu xanh, thiên kim ,

-cấp 3: Thi
ết Phiến
-cấp 4: set H
ỏa Long
-cấp 5: set Hắc Long ,
, Hắc Điểu
-cấp 6: set Phượng Hoàng
-cấp 7: set Thần Long
- Cấp 8 : Quyền Năng
Đấu sĩ -cấp 1: set đồng , da
-cấp 2: set trâu xanh, thiên kim,
-cấp 3:
Thiết Phiến
-cấp 4: set
Phong Vũ
-cấp 5: set H
ỏa Thần
-cấp 6: set L
ôi Phong
-cấp 7: set Cu
ồng Phong
- Cấp 8 : Hồng Long
Tiên nữ -cấp 1: set Trinh nữ, set lụa
-cấp 2: set Thiên Thanh
-cấp 3: set Ngọc Bích
-cấp 4: set Kim Ngân
-cấp 5: set Nữ Thần
-cấp 6: set Giai Nhân
-cấp 7: set Thánh Nữ
-Cấp 8 : Thái Bình
Chúa tể -cấp 1: set đồng , da
-cấp 2: set trâu xanh, thiên kim
-cấp 3: set Thiết Ma
-cấp 4: set Huy
ết Thiết
-cấp 5: set Hắc Vương
-cấp 6: set H
oàng kim
-cấp 7: set Ch
í Tôn
-Cấp 8 : Thái Dương
Thiết Binh - Cấp 5 : Địa Long
- Cấp 6 : Bạch Hổ
- Cấp 7 : Quyền Lực
- Cấp 8 : Bạch Long
Thuật sĩ - Cấp 4 : Thuật Sĩ
- Cấp 5 : Hỏa Thiên
- Cấp 6 : Ma Pháp
- Cấp 7 : Phục Ma
- Cấp 8 : Bão Điện


Chủng tộc Vũ Khi
Chiến Binh Cấp 1: Thái Dương Kiếm
Cấp 2: Kiếm Điện
Cấp 3: Kiếm Hủy Diệt
Cấp 4: Thiên Ma Kiếm
Cấp 5: Thiên Tử Kiếm
Cấp 6: Cuồng Phong Đao
Cấp 7: Mace Of King , Ỷ thiên đao
Cấp 8 : Quyền Năng
Phù Thủy
-câp 1: gậy Ma Thuật
-cấp 2: gậy Phục Sinh
-cấp 3: gậy Hủy Diệt
-cấp 4: gậy triệu Hồn
-cấp 5: gậy Hỏa Long
-cấp 6: gậy Thiên Sứ
-cấp 7: gậy Kundun
-Cấp 8 : Thần Ma
Đấu Sĩ
- Cấp 1: Thái Dương Kiếm
- Cấp 2: Kiếm Điện
- Cấp 3: Kiếm Hủy Diệt
-cấp 4: Lôi Phong đao
-cấp 5: Ảo Ảnh đao
-cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
-cấp 7: đao Sinh Mệnh
-Cấp 8: Đao Hồng Long
Tiên Nữ -cấp 1: nỏ thiên thanh. nỏ kim ngân
-cấp 2: Mai Hoa cung
-cấp 3: nỏ thánh
-cấp 4: cung Thiên Mệnh
-cấp 5: Nỏ Hỏa Long
-cấp 6: cung Thiên Thần
-cấp 7: Mỹ Nhân Cung
-Cấp 8: Cung Thái Bình
Chúa Tể -cấp 1: quyền trượng Chiến
-cấp 2: quyền trượng Thép
-cấp 3: quyền trượng Bóng Tối
-cấp 4: quyền trượng Kim Cương
-cấp 5: quyền trượng thiên tử
-cấp 6: quyền trượng Tối Cao
-cấp 7: quyền trượng Đại Vương
-cấp 8: quyền trượng thái dương
Thiết Binh - Cấp 5 : Địa Long
- Cấp 6 : Bạch Hổ
- Cấp 7 : Quyền Lực
- Cấp 8 : PHượng Hoàng
Thuật Sĩ - Cấp 1 : Gậy phép thuật
- Cấp 2 : Gậy triệu hồi
- Cấp 3 : Gậy gió
- Cấp 4 : Khuyển xích quỷ
-Cấp 5: Gậy thiên nữ
- Cấp 8 : Khuyển Bão Điện